Welcome | About Us | Site Map | Contribution | Sign In | Links 
Home | Species | Genera | Species Identification | Publications | Types | CAS Yunnan
Back to Species Search
COELOTINAE SPECIES SEARCH RESULT
Search result: 7 species
  1 xieae, Iwogumoa Liu and Li, 2008 Hunan
  2 xinhuiensis, Iwogumoa (Chen, 1984) Guangdong, Hongkong, Hunnan, Taiwai
  3 xinjiangensis, Coelotes Hu, 1992 Xinjiang
  4 xinping, Pireneitega (Zhang, Zhu & Song, 2002) hubei
  5 xinpingwangi, Eurocoelotes (Deltshev, 2009) Rila Mountains
  6 xizangensis, Himalcoelotes (Hu, 1992) Tibet:: Gyirong
  7 xuae, Draconarius Wang, Griswold & Miller, 2010 Yunnan
 
Online Coelotinae should be cited as:       Wang, X. P. 2020. Online Coelotinae, version 2.0. Online at http://www.amaurobiidae.com
© Copyright 2000 - 2020 by Online Coelotinae. All Rights Reserved.
Email: wang@amaurobiidae.com